QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Báo cao tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo tài chính Quý II

Công bố thông tin

Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế Quản trị

Biên bản họp; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động và Dự thảo quy chế nội bộ

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

58 tin / 6 trang. Đang xem: từ 13 - 24 [Trang 2]

 1   2   3   4   5 

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 203  - Tất cả: 630,891
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn