QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế Quản trị

Biên bản họp; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động và Dự thảo quy chế nội bộ

Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Thông báo V/v xin lùi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo V/v xin lùi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018

Quyết định hủy gia dịch cổ phiếu (NAP)

Quyết định hủy gia dịch cổ phiếu (NAP)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính Quý IV 2017

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu

báo cáo tài chính Quý III năm 2017

báo cáo tài chính Quý III năm 2017

51 tin / 6 trang. Đang xem: từ 13 - 24 [Trang 2]

 1   2   3   4   5 

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 473  - Tất cả: 561,118
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn