QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Báo cáo taì chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Đơn từ nhiệm của trưởng Ban kiểm soát

Báo cáo tài chính Quý III

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Báo cao tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018

54 tin / 6 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2   3   4   5 

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1601  - Tất cả: 586,264
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn