QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính Q4 - 2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019

Thông báo vv đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

64 tin / 7 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2   3   4   5   6 

 
Loading the player...
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 264  - Tất cả: 736,172
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn