LUẬT LỆ QUY ĐỊNH - HIỆP ĐỊNH
Hiệp Định

Danh mục hiệp định Hàng hải đã kí giữa Việt Nam và các nước

 1. Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Thai Lan, 1979.- Ngày ký kết: 22/1/1979- Ngày phê chuẩn:
 2.  Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the People's Republic of Hungari, 1983- Ngày ký kết: 12-11-1983- Ngày phê chuẩn:3. Hiệp định hàng hải thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Cu-Ba, 1983.Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Cu-Ba, 1983- Ngày ký kết: 03-10-1983- Ngày phê chuẩn: 4. Hiệp định vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước cộng hòa Indonesia, 1991.Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Indonesia on Maritime Merchant Shipping, 1991.- Ngày ký kết: 25-10-1991- Ngày phê chuẩn: 7-12-1992
 3. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of the Philippines on Maritime Merchant Shipping, 1992.- Ngày ký kết: 27-2-1992- Ngày phê chuẩn: 19-1-1993
 4. Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the People's Republic of China, 1992.- Ngày ký kết: 8-3-1992- Ngày phê chuẩn: 9-6-1994
 5.  Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Malaysia, 1992.- Ngày ký kết: 31-3-1992- Ngày phê chuẩn: 23-1-1993
 6. Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Singapore, 1992- Ngày ký kết: 16-4-1992- Ngày phê chuẩn:
 7. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Ucraina on Maritime Merchant Shipping.- Ngày ký kết: 20-7-1992- Ngày phê chuẩn: 25-6-1993
 8. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Russian Federation on Maritime Merchant Shipping, 1993.- Ngày ký kết: 27-5-1993- Ngày phê chuẩn: 4-4-1994
 9. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Federal Republic of Germany on Maritime Shipping, 1993.- Ngày ký kết: 29-6-1993- Ngày phê chuẩn: 9-6-1994
 10.  Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Romani on Maritime Transport, 1994.- Ngày ký kết: 1-9-1994- Ngày phê chuẩn:
 11. Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Korea, 1995.- Ngày ký kết: 12-4-1995- Ngày phê chuẩn:
 12. Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Poland on cooperation in Maritime Transport, 1995.- Ngày ký kết: 6-12-1995- Ngày phê chuẩn:
 13.  Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of France , 2000.- Ngày ký kết: 23-5-2000- Ngày phê chuẩn:
 14. . Agreement on Maritime Transport between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Democratic People’s Republic of Korea, 2002.- Ngày ký kết: 3-5-2002- Ngày phê chuẩn:
 15.  Maritime Merchant Shipping Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Islamic Republic of Iran, 2002.- Ngày ký kết:- Ngày phê chuẩn:

 
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1  - Tất cả: 1.330.227
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn