-

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Đơn từ nhiệm của trưởng Ban kiểm soát

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Công bố thông tin

Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế Quản trị

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu

Quyết định V/v thay thế Thành viên HĐQT

Quyết định V/v thay thế Thành viên HĐQT

Thống nhất việc hủy đăng ký giao dịc UPCOM và thực hiện đăng kýniêm yết cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Xin ý kiến cổ đông về việc hủy đăng ký giaop dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin ý kiến cổ đông về việc hủy đăng ký giaop dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

16 tin / 2 trang. Đang xem: từ 1 - 12 [Trang 1]

 1   2 

 
Hôm nay: 2948  - Tất cả: 1.540.937

Nghe Tinh Import
Add: No 10 Truong Thi street - Vinh City - Nghe An Province
Tel: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143

Hotline: 0819 346 346 - 0826 45 45 45
Email: info@nghetinhport.vn - Website: Website: www.nghetinhport.vn