TIN TỨC > TIN TỨC CÔNG TY 
Đăng ngày: 21/4/2015 - Lượt xem: 1698
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

 

Căn cứ vào (Hợp đồng giao dịch mua bán/Thỏa thuận mua bán)……………………

Bên chuyển quyền sở hữu (Bên A):

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (in hoa)           : ÔNG…..

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD             : ………..Ngày cấp: ……..     Nơi cấp: …………….

Địa chỉ                                               : …………………………………………..

Điện thoại                                          : ……………………………………………

Người đại diện                                  : ……………………Chức vụ:………………………..

 

Đề nghị Quý Công ty thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh của ông/bà………………..  cho ông/bà theo các nội dung sau:

Bên nhận chuyển quyền sở hữu (Bên B):

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (in hoa)           : ……………………………

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD             : ………….     Ngày cấp: …………   Nơi cấp: ………..

Địa chỉ                                               : …………………………………………………

Điện thoại                                          : ………………..                         

 

Thông tin về chứng khoán chuyển quyền sở hữu:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Mệnh giá: 10,000 đồng

Số lượng chứng khoán Bên A chuyển quyền sở hữu: 

(Bằng chữ:)

Loại c phần: tự do chuyển nhượng 

Lý do đề nghị chuyển quyền sở hữuchuyển nhượng chứng khoán

 

Cam kết của các bên:

Số chứng khoán đề nghị chuyển quyền sở hữu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A và không bị cấm chuyển nhượng.

Việc chuyển quyền sở hữu này không vi phạm các quy định pháp lý liên quan (như quy định chuyên ngành của tổ chức tín dụng, bảo hiểm...)

Giao dịch chuyển quyền sở hữu này không thuộc đối tượng phải thực hiện chào mua công khai theo quy định

Việc thanh toán tiền (nếu có) đối với giá trị chứng khoán chuyển quyền sở hữu do Bên A và Bên B tự thỏa thuận và thực hiện.

Nộp đầy đủ thuế, phí theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường hợp thuộc đối tượng phải công b thông tin).

Thông tin hai bên ghi nhận trên đây là đúng sự thật và việc chuyển quyền sở hữu này được thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc. Hai bên chịu hoàn toàn trách nhiệm về giao dịch đề nghị chuyển quyền này và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

 

 

Bên nhận chuyển quyền sở hữu
(
Chữ ký, họ tên, con dấu)

 

 

 

 

 

Vinh, ngày        tháng       năm 2015
Bên chuyn quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

 

 

Vinh, ngày..... tháng ….. năm 2015
Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

(Số...../2015/HĐCN – HĐ)

Căn cứ:

-         Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

-         Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-         Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

-         Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 201….,tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH, chúng tôi gồm:

1.      BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A):

-         TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (in hoa)  : ÔNG…..

-         Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD               : ………..Ngày cấp: ……..  Nơi cấp: ……

-         Địa chỉ                                                   : …………………………………………..

-         Điện thoại                                             : ……………………………………………

-         Người đại diện                                     : ……………………Chức vụ…………….

Ông............. hiện đang nắm giữ ............ (...........) cổ phần, chiếm  ...% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

2.      BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B):

-         TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (in hoa)  : ÔNG…..

-         Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD               : ………..Ngày cấp: ……..  Nơi cấp: ……

-         Địa chỉ                                                   : …………………………………………..

-         Điện thoại                                             : ……………………………………………

-         Người đại diện                                     : ……………………Chức vụ…………….

Sau khi trao đổi, thoả thuận các Bên thống nhất trí ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1.                    NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng số cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, cụ thể:

1.1.  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

1.2.  Đơn vị phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

-         Giấy CNĐKKD số………. do……… cấp ngày…………..

-         Địa chỉ: số …..

-         Điện thoại: ….

1.3.  Mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng/01 cổ phần.

1.4.  Số lượng cổ phần chuyển nhượng: … cổ phần.

(Bằng chữ: …..)

1.5.  Tổng mệnh giá cổ phần chuyển nhượng: … đồng.

(Bằng chữ: ….. đồng ).

1.6.  Các hồ sơ liên quan đến cổ phần chuyển nhượng đính kèm: ……

1.7.  Giá chuyển nhượng:…………../01 cổ phần (Bằng chữ……….).

1.8.  Tổng giá trị hợp đồng:…………….. đồng (Bằng chữ……………..).  

                                               

ĐIỀU 2.                     THỜI HẠN, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A toàn bộ số tiền chuyển nhượng cổ phần (Tổng giá trị hợp đồng) nêu tại Điều 1 Hợp đồng này bằng phương thức chuyển khoản trong thời hạn: 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng này.

2.2. Đơn vị thụ hưởng: ….

2.3. Số tài khoản của đơn vị thụ hưởng:  ……..tại Ngân hàng TMCP ……., chi nhánh …..

2.4. Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

 

ĐIỀU 3.                     CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

3.1.      Cam kết của Bên A:

-         Số cổ phần chuyển nhượng nêu trên thuộc sở hữu hợp pháp của Bên A và được phép chuyển nhượng tự do;

-         Số cổ phần chuyển nhượng hiện không được dùng làm tài sản bảo đảm cho bất cứ nghĩa vụ nào; chưa chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và không bị tranh chấp. Nếu có phát sinh tranh chấp thì Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổ chức phát hành.

-         Bên A cam kết không có bất kỳ nghĩa vụ/trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng cho Bên B. Mọi nghĩa vụ/trách nhiệm pháp lý phát sinh kể từ ngày ký Hợp đồng này trở về trước, Bên A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3.2.      Cam kết của Bên B:

-         Đảm bảo khả năng thanh toán theo quy định trong Hợp đồng;

-         Cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức phát hành.

ĐIỀU 4.                    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1.     Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng này được Các Bên ký kết, Bên A tiến hành thủ tục chuyển giao đầy đủ số cổ phần chuyển nhượng quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này cho Bên B.

4.2.     Thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật cho Bên B;

4.3.       Được quyền yêu cầu Bên B thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định tại Điều 2 Hợp đồng này;

4.4.       Thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng.

ĐIỀU 5.                     QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1.       Trở thành cổ đông chính thức của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và được hưởng toàn bộ quyền lợi liên quan đến việc sở hữu số cổ phần nêu tại Điều 1 kể từ thời điểm Hợp đồng này có hiệu lực;

5.2.       Thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản tiền chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 2 Hợp đồng này và các chi phí liên quan khác (nếu có);

5.3.       Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này;

5.4.       Phối hợp với Bên A thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần theo yêu cầu của Bên A;

5.5.       Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6.                     GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc (nếu có) liên quan đến Hợp đồng này sẽ được Các bên giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp các Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì Các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7.                    ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

7.1.       Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

7.2.       Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ không được hủy ngang nếu không xảy ra vi phạm.

7.3.       Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được Các bên thống nhất và lập thành văn bản có chữ ký của các bên.

7.4.       Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý khi hai bên thực hiện xong các nội dung quy định tại Hợp đồng.

7.5.       Hợp đồng lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên sẽ giữ 01 bản và Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 01 bản để làm cơ sở thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

 

BÊN A

 

 

 

 

 

 

BÊN B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download Download văn bản tại đây

Tin tức công ty:

Cảng Nghệ Tĩnh ra quân sản xuất đầu năm 2022 (1/1/2022)
Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức sinh hoạt định kỳ theo Quy định mới của Tỉnh ủy (02/11/2021)
Quy chế hoạt động của BKS (20/8/2021)
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (20/8/2021)
Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (20/8/2021)
Điều lệ công ty (20/8/2021)
Thông báo việc lựa chọn cá nhân, đơn vị tham gia mua tài sản thanh lý (10/8/2021)
Thông báo đấu giá tài sản (14/7/2021)
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 (27/4/2021)
Hội nghị người lao động năm 2021 (12/3/2021)
Cảng Nghệ Tĩnh ra quân sản xuất đầu năm (1/1/2021)
Khai trương Trung tâm khai thác tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò - Cảng Nghệ Tĩnh (31/12/2020)
Chào mừng chuyến hàng Container đầu tiên của VIMC tại Cảng Cửa Lò (18/11/2020)
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển (14/10/2020)
Hội thao Chào mừng 65 năm ngày thàng lập Cảng Nghệ Tĩnh (11/10/2020)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 2870  - Tất cả: 1.114.839
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn