QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
Đăng ngày: 30/3/2016 - Lượt xem: 1237
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông
 

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Mã chứng khoán: NAP

Mã ISIN: VN000000NAP5

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế  hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận công ty năm 2015;
+ Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế  hoạch năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp  Đại hội 2016-2017;
+ Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 12/04/2016.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

download Download văn bản tại đây 

Thông tin cổ đông:

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 (18/1/2019)
Đơn từ nhiệm của trưởng Ban kiểm soát (19/11/2018)
Báo cáo tài chính Quý III (22/10/2018)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng (11/10/2018)
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng (4/10/2018)
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (20/8/2018)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (9/8/2018)
Báo cao tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018 (30/7/2018)
Báo cáo thường niên năm 2017 (30/7/2018)
Báo cáo tài chính Quý II (18/7/2018)
Công bố thông tin (10/7/2018)
Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế Quản trị (17/5/2018)
Biên bản họp; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (8/5/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động và Dự thảo quy chế nội bộ (27/4/2018)
Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (27/4/2018)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 131  - Tất cả: 546,175
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn