QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
Lượt xem: 673
GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015 và GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2015
 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

 

 

Tên tôi là:............................................................................................................................

Số CMND:................................. Ngày cấp:................ ….......Nơi cấp:...............................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Là cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Mã cổ đông: …………………………………………………………………………….......

Số cổ phần sở hữu:..............................................................................................................

(Bằng chữ............................................................................................................................)

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà:................................ ..........................................................

Số CMND:................................. Ngày cấp:................ ….......Nơi cấp:.................................

Địa  chỉ: …………………………………………………………………………………....

Thay mặt tôi đến liên hệ với Công ty cổ phần Nghệ Tĩnh để nhận tiền cổ tức năm 2015

Thời hạn ủy quyền: từ ngày ………………… đến ngày .............…………………….....

Tôi xin cam đoan việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và xin chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vị ủy quyền theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 

Kèm theo:

+ Bản phô tô CMND (có chứng thực)

+ Bản phô tô Giấy CN SH cổ phần

                                                                                     Nghệ An, ngày .........tháng 7  năm 2016

                 Người nhận ủy quyền                                                                               Người ủy quyền

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

GIẤY  ĐĂNG KÝ THANH TOÁN  CỔ TỨC NĂM 2015

BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

 

Tên cổ đông:………………………………………………………………… .....................

CMND/GCNĐKKD: ………………. Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: …………………

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………….

Địa chỉ  : …………………………………………................................................................

Mã số cổ đông: …………………………Số cổ phần……..………………………………..

Sở hữu.................cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá..................................................đồng.

Được hưởng cổ tức năm 2015 là: 5%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu: được nhận 500 đồng)

Yêu cầu Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thanh toán cổ tức năm 2015 vào tài khoản sau:

Chủ tài khoản: ……………………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ ngân hàng: …………………………………………………………………………

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây.                                                           

                                                                                           Nghệ An, ngày …. tháng 7  năm 2016

 

Chủ tài khoản

(Ký ghi rõ họ tên- đóng dấu nếu là tổchức)                                            

 

Lưu ý:

Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền.

 

Thông tin cổ đông:

Báo cáo tài chính Quý IV 2017 (19/1/2018)
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu (29/12/2017)
báo cáo tài chính Quý III năm 2017 (19/10/2017)
Thông báo (về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) (15/8/2017)
Báo cáo tài chính gữa niên độ đã được soát xét (15/8/2017)
(Thông báo) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2016 bằng tiền (7/8/2017)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (20/7/2017)
Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (30/5/2017)
Quyết định V/v thay thế Thành viên HĐQT (22/5/2017)
Thông báo điều chỉnh nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (22/5/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (15/5/2017)
Thông báo V/v hoãn Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (20/4/2017)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 (20/4/2017)
Thư mời, tài liệu Đại hội cổ đông (9/4/2017)
Thống nhất việc hủy đăng ký giao dịc UPCOM và thực hiện đăng kýniêm yết cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) (29/3/2017)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 19  - Tất cả: 403,159
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn