QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
Đăng ngày: 27/6/2016 - Lượt xem: 1038
GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015 và GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2015
 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

 

 

Tên tôi là:............................................................................................................................

Số CMND:................................. Ngày cấp:................ ….......Nơi cấp:...............................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Là cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Mã cổ đông: …………………………………………………………………………….......

Số cổ phần sở hữu:..............................................................................................................

(Bằng chữ............................................................................................................................)

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà:................................ ..........................................................

Số CMND:................................. Ngày cấp:................ ….......Nơi cấp:.................................

Địa  chỉ: …………………………………………………………………………………....

Thay mặt tôi đến liên hệ với Công ty cổ phần Nghệ Tĩnh để nhận tiền cổ tức năm 2015

Thời hạn ủy quyền: từ ngày ………………… đến ngày .............…………………….....

Tôi xin cam đoan việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và xin chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vị ủy quyền theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 

Kèm theo:

+ Bản phô tô CMND (có chứng thực)

+ Bản phô tô Giấy CN SH cổ phần

                                                                                     Nghệ An, ngày .........tháng 7  năm 2016

                 Người nhận ủy quyền                                                                               Người ủy quyền

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

GIẤY  ĐĂNG KÝ THANH TOÁN  CỔ TỨC NĂM 2015

BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

 

Tên cổ đông:………………………………………………………………… .....................

CMND/GCNĐKKD: ………………. Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: …………………

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………….

Địa chỉ  : …………………………………………................................................................

Mã số cổ đông: …………………………Số cổ phần……..………………………………..

Sở hữu.................cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá..................................................đồng.

Được hưởng cổ tức năm 2015 là: 5%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu: được nhận 500 đồng)

Yêu cầu Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thanh toán cổ tức năm 2015 vào tài khoản sau:

Chủ tài khoản: ……………………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ ngân hàng: …………………………………………………………………………

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây.                                                           

                                                                                           Nghệ An, ngày …. tháng 7  năm 2016

 

Chủ tài khoản

(Ký ghi rõ họ tên- đóng dấu nếu là tổchức)                                            

 

Lưu ý:

Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền.

 

Thông tin cổ đông:

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 (18/1/2019)
Đơn từ nhiệm của trưởng Ban kiểm soát (19/11/2018)
Báo cáo tài chính Quý III (22/10/2018)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng (11/10/2018)
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng (4/10/2018)
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (20/8/2018)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (9/8/2018)
Báo cao tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018 (30/7/2018)
Báo cáo thường niên năm 2017 (30/7/2018)
Báo cáo tài chính Quý II (18/7/2018)
Công bố thông tin (10/7/2018)
Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế Quản trị (17/5/2018)
Biên bản họp; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (8/5/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động và Dự thảo quy chế nội bộ (27/4/2018)
Tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (27/4/2018)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 139  - Tất cả: 546,183
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn