TIN TỨC > TIN TỨC CÔNG TY 
Đăng ngày: 8/5/2018 - Lượt xem: 831
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 

sáng ngày 08/5/2018 công ty cổ phần cảng nghệ Tĩnh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên, thành phố Vinh - Nghệ An.

Điều hành Đại hội có ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Doãn Long - thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc; ông Lê Duy Dương - thành viên HĐQT. Tham dự Đại hội, có các đại diện lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 68 cổ đông; tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện là  21.517.200 cổ phần, có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội, Công ty cổ phần Cảng nghệ Tĩnh  đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Tờ trình thuê bên 5  - Cảng Cửa lò của công ty THHH một thành viên Cảng Cửa Lò, Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018, Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2018 của HĐQT và BKS

Trong năm 2017, lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, Cảng Nghệ Tĩnh đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể Lãnh đạo đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, với sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Hàng hải Việt NamTập đoàn và đặc biệt được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của Đại hội đồng cổ đông, … Cảng Nghệ Tĩnh đã đạt được nhiều thành tích quan trọng cũng như hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua.

Kết quả SXKD đạt được trong năm 2017:

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện năm 2016

Kế hoạch 2017

Thực hiện năm 2017

So sánh (%) thực hiện 2017 với

Kế hoạch 2017

Thực hiện 2016

Sản lượng

Tấn

3.135.303

3.200.000

3.639.418

113,7

116

Doanh thu

Triệu đồng

169.096

165.000

169.510

102,7

100,2

Lợi nhuận

Triệu đồng

24.898

26.000

26.052

100,2

104,6

Sản lượng hàng hóa thông qua là: 3.639.418 tấn, tăng 13,7% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 16% so với năm 2016.

Doanh thu là: 169.510.054.414 đồng, tăng 2,7% so với kế hoạch năm 2017 và 0,2% so với năm 2016.

Lợi nhuận là: 26.051.677.450 đồng, tăng 0,2% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 4,6% so với năm 2016.  

        Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết số 755/NQ-HHVN ngày 05/04/2018 của Hội đồng thành viên và Công văn số 388/HHVN-TTKH ngày 11/04/2018 về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

         Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

Doanh thu thuần:                                                     196 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế:                                              12 tỷ đồng

Cổ tức tối thiểu trên mỗi cổ phiếu (2,1%)              210 đồng/cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty c phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2018 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

 

Tin tức công ty:

Cảng Nghệ Tĩnh ủng hộ giúp đỡ gia đình đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở năm 2019 (15/11/2019)
Hội nghị triển khai nghị quyết 05 BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp (5/11/2019)
Cảng Cửa Lò tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 tấn (7/10/2019)
Hợp đồng kiểm toán (11/7/2019)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (16/5/2019)
Hội nghị người lao động năm 2019 (2/4/2019)
Cảng Nghệ Tĩnh ra quân đón mã hàng đầu năm 2019 (1/1/2019)
Tập thể cán bộ Cảng Nghệ Tĩnh phát huy truyền thống tương thân tương ái (18/12/2018)
Cảng Nhệ Tĩnh tham gia Hội thao Tổng công ty hàng hải Việt Nam lần thứ IX năm 2018 (7/10/2018)
Thông báo bán đấu giá tài sản (7/9/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng và Đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết khóa 24 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (28/8/2018)
Thông báo V/v Thẩm định giá thuê bến số 5 của công ty TNHH MTV Cảng cửa Lò (3/7/2018)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (8/5/2018)
Hội nghị người lao động năm 2018 (8/5/2018)
Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (9/3/2018)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 371  - Tất cả: 700,987
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn