TIN TỨC > TIN TỨC CÔNG TY 
Đăng ngày: 17/6/2020 - Lượt xem: 970
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 

Sáng ngày 17/6/2020 công ty cổ phần cảng nghệ Tĩnh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm2020 tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên, thành phố Vinh - Nghệ An.

 

Ông Lê Doãn Long - TVHĐQT - Tổng giám đốc báo cáo tại Đại hội

Điều hành Đại hội có ông Lê Doãn Long,  thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Trần Văn Đạt, thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc; Ông Bùi Kiều Hưng, thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc. Tham dự Đại hội, có các đại diện lãnh đạo HĐQT, Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 55 cổ đông; tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện là  21.264.300 cổ phần, có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội, Công ty cổ phần Cảng nghệ Tĩnh  đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;  Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2020 của HĐQT và BKS

Trong năm 2019, Cảng Nghệ Tĩnh đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể Lãnh đạo đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, với sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và đặc biệt được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của Đại hội đồng cổ đông, … Cảng Nghệ Tĩnh đã đạt được nhiều thành tích quan trọng cũng như hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua.

Toàn cảnh Đại hội

Kết quả SXKD đạt được trong năm 2019:         

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện năm 2018

Kế hoạch 2019

Thực hiện năm 2019

So sánh (%) thực hiện 2019 với

Kế hoạch 2019

Thực hiện 2018

Sản lượng

Tấn

3.641.539

3.906.000

3.781.116

96,80

103,83

Doanh thu

Triệu đồng

178.405

187.750

182.936

97,44

102,54

Lợi nhuận

Triệu đồng

20.079

11.000

11.069

100,63

55,13

Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2019 đạt 3.781.116 tấn, đạt 103,8% so với năm 2018 và đạt 96,8% so với kế hoạch năm 2019.

Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt 182.936 triệu đồng tăng 2,54% so với doanh thu cùng kỳ năm 2018

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp Ngân sách cho Nhà nước theo quy định, lợi nhuận trước thuế đạt 11.069 triệu đồng đạt 55% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 1% so với kế hoạch.

Dự kiến kết quả đạt được năm 2020.

Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường ở khu vực trong thời gian tới; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

-              Sản lượng:                                3.800.000 tấn

-              Doanh thu thuần:                        185.000 triệu đồng

         - Lợi nhuận trước thuế:        12.400 triệu đồng

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị  (gồm 7 người ) và Ban kiểm soát công ty, công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. 

Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với kết quả 100% phiếu tán thành. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty c phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2019 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

 

 

Tin tức công ty:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 (27/4/2021)
Hội nghị người lao động năm 2021 (12/3/2021)
Cảng Nghệ Tĩnh ra quân sản xuất đầu năm (1/1/2021)
Khai trương Trung tâm khai thác tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò - Cảng Nghệ Tĩnh (31/12/2020)
Chào mừng chuyến hàng Container đầu tiên của VIMC tại Cảng Cửa Lò (18/11/2020)
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển (14/10/2020)
Hội thao Chào mừng 65 năm ngày thàng lập Cảng Nghệ Tĩnh (11/10/2020)
Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020-2025 (2/10/2020)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (19/6/2020)
Quyết địn V/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 (18/6/2020)
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (18/6/2020)
Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT (18/6/2020)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (17/6/2020)
Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh lần thứ XXV , nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (8/5/2020)
Quyết định V/v cử thành viên HĐQT tạm thời làm người phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT (17/4/2020)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 155  - Tất cả: 983,510
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn