QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Đăng ngày: 20/1/2021 - Lượt xem: 247
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
 
download Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính:

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (28/4/2021)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (16/4/2021)
Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (12/4/2021)
Báo cáo thường niên năm 2020 (6/4/2021)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (6/4/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/3/2021)
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (5/3/2021)
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (20/1/2021)
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 (19/10/2020)
Báo cáo tài chính giữa niên độ (12/8/2020)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 (17/7/2020)
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020 (1/7/2020)
Hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 (15/6/2020)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5/6/2020)
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5/5/2020)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 102  - Tất cả: 983,457
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn