QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
Đăng ngày: 29/4/2022 - Lượt xem: 760
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
 
download Download văn bản tại đây

Đại hội cổ đông thường niên:

Công bố thông tin bất thường (29/11/2023)
Thông báo thay đổi nhân sự (13/11/2023)
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023; Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2023 so với Quý 3 năm 2022 (18/10/2023)
Báo cáo tài chính giữa niên độ và Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế Quý 2/0223 so với Quý 2/2022 (14/8/2023)
Đính chính ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (30/8/2023)
Báo cáo tình hình Quản trị công 6 tháng đầu năm 2023 (26/7/2023)
Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế Quý 2/2023 so với Quý 2/2022 (18/7/2023)
Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2023 (18/7/2023)
Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 (18/7/2023)
Nghị quyết Hội đồng Quản trị (26/5/2023)
Nghị quyết về sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (23/5/2023)
Nghi quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (25/4/2023)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 (19/4/2023)
Thư mời, chương trình, tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (4/4/2023)
Báo cáo thường niên năm 2022 (15/3/2023)
Loading the player...
Cảng Nghệ Tĩnh 65 năm xây dựng và phát triển
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 1  - Tất cả: 1.421.932
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3847 142- Fax: 0238.3847 143
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn