QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
Đăng ngày: 17/4/2016 - Lượt xem: 767
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

------------------------------

Kính gửi:  QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời Qvị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

1.      Thời gian họp: 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2016

2.      Địa điểm: Hội trường khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

3.      Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4.      Điều kiện tham dự Đại hội:

u        Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại 16h00’ ngày 08/4/2016.

u        Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

u        Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

u        Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5.      Ủy quyền:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy uỷ quyền (nếu có) qua fax (số: 038.3847142) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 25/4/2016 theo địa chỉ sau:

u        Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

u        Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 

u        Điện thoại: 038.3847143                                    Fax: 038.3847142

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: nghetinhport.com.vn

Trân trọng !

Nơi nhận:

-   Như trên

-   HĐQT, BKS

-   Lưu: VT

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Lê Doãn Long

 

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

(Ngày 26/04/2016)

 

1.  BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân: ..........……………………………………….......…...........................

CMND/GPĐKKD số: ........................ Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ................................

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: ...........................................................................................................

Điện thoại:     ..........................................- Fax :  .........................................................................

Mã số cổ đông:  ......................................- Số cổ phần sở hữu:...........…….....……................CP    

Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):..........................................................................

CMND số: ........................ Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ..................................................

2.  BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....................................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:  ........................ Ngày cấp: ...................... Nơi cấp: ..................................

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................................................

Điện thoại:     ......................................   - Fax :  ..........................................................................

Số CP được uỷ quyền:............................................................................................................ CP

3.  NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 26/ 04/ 2016 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được uỷ quyền.

Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

-          Việc uỷ quyền  trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh các quy định của pháp luật;

-          Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

 

 

 

 

 

                                   ................................................................................................................................................................

 

 

 

 PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

 

Họ tên cổ đông: .....................................................................................................................

Giấy phép ĐKKD/CMND số: ................cấp ngày: ........................tại: ....................Địa chỉ: ..............................................Điện thoại: ..............................................................................

Mã số cổ đông: ..............  Số cổ phần hiện có: ........................................................

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 26/ 04/2016 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

 

Xin trân trọng cảm ơn !

 

 

 Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận  và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1.          

 

Đón tiếp và đăng ký cổ đông

Ban tổ chức

2.          

 

Khai mạc Phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.          

 

Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch

4.          

 

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại diện HĐQT

5.          

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

Tổng Giám đốc

6.          

 

Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại diện BKS

7.          

 

Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị

Đoàn chủ tịch

8.          

 

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGĐ và các Tờ trình

Đoàn chủ tịch

9.          

 

Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu

10.     

 

Thông qua Biên bản Đại hội

Ban thư ký

11.     

 

Bế mạc Đại hội

 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

(Đã ký)

Download tài liệu tại đây

 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Báo cáo kết quả sản xuất năm 2015 và Dự kiến kế hoạch năm 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

To trinh vv Lua chon don vi kiem toan

Tờ trình v.v Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Tờ trình v.v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tờ trình v.v Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tờ trình v.v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội cổ đông thường niên:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 (17/5/2019)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019 (6/5/2019)
Thông báo vv đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (4/5/2019)
Báo cáo thường niên năm 2018 (26/4/2019)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (18/4/2019)
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (4/4/2019)
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng (4/4/2019)
Báo cáo taì chính đã được kiểm toán năm 2018 (22/3/2019)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 (18/1/2019)
Đơn từ nhiệm của trưởng Ban kiểm soát (19/11/2018)
Báo cáo tài chính Quý III (22/10/2018)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng (11/10/2018)
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng (4/10/2018)
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (20/8/2018)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (9/8/2018)
Bài hát: Tình Người Bến Thủy Dòng Lam
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Cảng Nghệ Tĩnh
Hôm nay: 56  - Tất cả: 622,006
Cảng Nghệ Tĩnh - Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
Địa chỉ: Số10 - Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3847 143- Fax: 038.3847 142
Emai: portnt@vnn.vn - Website: http://nghetinhport.com.vn